Pages

1 Nov 2014

Najczęściej popełniane błędy - Pierwszy tryb warunkowy

Najczęściej popełniane błędy cz. 8 - Pierwszy tryb...:

Zadzwonię jak przyjadę I'll phone you when I'll arrive - to dość częsty błąd występujący z bezpośredniego przełożenia zdania z języka polskiego na angielski.


Pierwszy tryb warunkowy (First condtional sentence) tworzy się poprzez zastosowanie czasu teraźniejszego w części warunkowej - when I arrive - oraz z czasu przyszłego w zdaniu opisującym skutek - I'll phone you. 

Od tej zasady występuje kilka wyjątków. Jeżeli w zdaniu używamy trybu rozkazującego, wtedy ta część zdania występuje w czasie teraźniejszym - Call me when you arrive!Tutaj również dość często można spotkać podobny błąd - Call me when you'll arrive!

Drugi wyjątek dotyczy użycia czasownika - Can - w tym przypadku, również używamy czasu teraźniejszego - I can help you if you want. 

Wiek nauki języka obcego ma wpływ na strukturę móz...

Wiek nauki języka obcego ma wpływ na strukturę móz...: Zespół naukowców przeprowadził badania, z których wynika, że nauka języka obcego po przyswojeniu języka ojczystego ma istotny wpływ na strukturę mózgu dziecka.